Descargar Libro: Txt, La Lingüística Textual Aplicada Al Comentari De Textos

Resumen del Libro

libro Txt, La Lingüística Textual Aplicada Al Comentari De Textos

TXT La lingüística textual aplicada al comentari de textos proposa, duna banda, una visió dinàmica de la llengua basada en la lingüística del text, lanàlisi del discurs i en daltres disciplines com la sociolingüística i la pragmàtica, que conflueixen en linterès per lestudi de lús del llenguatge. I, daltra banda, implica una concepció renovadora de lexercici del comentari de text, esdevingut al llarg dels anys una pràctica didàctica habitual en lensenyament de la llengua i la literatura..La idea principal que proposa TXT és que el comentari de text no pot ser una activitat acadèmica per se, sinó que ha dinserir-se dins dunes seqüències daprenentatge més àmplies i que ha destar orientat a la millora de lus lingüístic, dins dun enfocament comunicatiu de lensenyament de la llengua..TXT aplega vint-i-un textos comentats, precedits duna introducció teòrica dels conceptes utilitzats en els comentaris i seguits dunes orientacions didàctiques. El conjunt dels textos abraça un ampli ventall de varietats (històriques, geogràfiques i socials), registres, gèneres i tipus de text. El comentari daquests textos constitueix una breu presentació pràctica dels temes de la lingüística del text i de lanàlisi del discurs aplicats a lensenyament de la llengua.

Autores del libro

Opciones de descarga

Si lo deseas puedes conseguir una copia del libro en formato EPUB y PDF. A continuación te detallamos un listado de opciones de descarga directa disponibles:

Opinión de la crítica especializada

4

116 valoraciones en total